• " மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை
    உரத்துச் சொல்லுங்கள் "

இடத்திற்கேற்ற தேர்வு

Courtesy : Tamilnadu Agricultural University