” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

மகாராஜா கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் லயன்ஸ் கிளப் இணைந்து 300 மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.

புகைப்படங்கள்