” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

SAPLING SUPPLY DETAILS ENTRY

SAPLING SUPPLY DETAILS

Name
Phone
Address
Date/Time
Sapling Quantity
Comments
Vishnu
9585542709
Neelambur
06/01/2023
20
Guava - 5 Mango - 5 Neem - 5 Shenbagam - 5
Mohan
9500980130
Coimbatore
06/04/2023
5
Vembu - 5