” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

” மழையின் தாய் மரங்கள் என்பதை , காற்றின் இருதயம் இலைகள் என்பதை

உரத்துச் சொல்லுங்கள் “

மகிழ்வனம் தாவரவியல் பூங்கா

மகிழ்வனம் தாவரவியல் பூங்கா

மகிழ்வனம் தாவரவியல் பூங்கா தேசிய மருத்துவர்கள் தினத்தினை முன்னிட்டு கோடங்கிபாளையம் ஊராட்சி மன்றம் மகிழ்வனம் தாவரவியல் பூங்கா மற்றும் உயிரின் சுவாசம் அறக்கட்டளை ஆகியவை இணைந்து மகிழ்வனம் தாவரவியல் பூங்காவில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வும், இயற்கை விழிப்புணர்வு நிகழ்வும்...